1
פרטים על המוסד הציבורי:
2
כללי:
3
הנחיות בנושא הגשת בקשה לתמיכה כספית מהעירייה :
4
רשימת מסמכים להגשה:
5
פרטי בעלי התפקידים העיקריים:
6
פעולות ותרומות:
7
צירוף קבצים:
8
חתימות:
9
לענין ביקורת על שימוש בכספים וכד'

בקשה לתמיכה מעיריית לוד |  2021

בכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות" מספטמבר 2006

 

מועד אחרון להגשת הבקשה

י"ב בטבת תשפ"א 27.12.2020

 
1. פרטים על המוסד הציבורי: 

כפי שמופיע באישור רשם העמותות/ תאגידים

 

כתובת המשרד הראשי:           
כתובת המוסד בלוד :

 

 

 

נתמך ע"י עיריית לוד בעבר ? (חובה) שדה חובה
 

 

צורת התאגדות: (חובה) שדה חובה

 

 !לתשומת ליבכם,

 •  למלא את כל הפרטים, לחתום בכל מקום שנדרש ולצרף לבקשה במקום המתאים
 • יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס המקוון

 


 

בס"ד

כללי

 

 1. בחודש ספטמבר 2006 פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות (להלן-הנוהל).

 

 1. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיו"ב.

 

 1. מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעילות, וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

 

 1. הנוהל חל על חלוקת תמיכות ע"י הרשויות המקומיות ,החל מתקציב שנת הכספים 2007.

 

 1. הנוהל קובע כי הרשות המקומית, לא תיתן תמיכה אלא עפ"י תבחינים שנקבעו עפ"י הנוהל. התבחינים יאושרו במועצת העיר והוועדה המקצועית (מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש) יקבעו לפיהם את גובה התמיכות לעמותות.

 

 1. התבחינים אושרו במועצת העיר בישיבתה מיום ט"ו תמוז, 07/07/20 ניתן לצפות בתבחינים אלו באתר העירוני www.lod.muni.il , תחת לשונית תושבים > שירותים מקוונים > לשכת ראש העיר.

 

          יש להגיש את הבקשה(טופס זה) לתמיכה בהתאם לפירוטים הנדרשים בחוברת זו.

          הבקשה תוגש כשהיא מלאה בכל הפרטים בצירוף כל הנספחים, חתומה כנדרש.

          בקשה שלא תהיה מלאה ולא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לא תידון.

 

מועד אחרון להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2021 נקבע ליום י"ב בטבת תשפ"א 27.12.2020.

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                בכבוד רב,                                                                  

 

                                                                                אהרון אטיאס                                                                

                                                                                 מנכ"ל העירייה                                                               

  

 

 

 

 

 1. עיקרי נהלים להגשת הבקשה לתמיכה באופן כללי
  • בקשות לתמיכה יכולות להיות מוגשות ע"י עמותות רשומות בלבד.
  • ככלל, העירייה תתמוך בהתאם לקריטריונים שייקבעו בעמותות הפועלות בשטח שיפוט העיר בלבד. על העמותה לפרט אילו שירותים היא מספקת לתושבי העיר.
  • הבקשה  לתמיכה  תוגש בטופס זה בלבד כשהיא מלאה בכל הפרטים ובצרוף כל הנספחים והמסמכים הדרושים כמפורט בדף רשימת המסמכים הדרושים.
  • בקשות לתמיכה יוגשו לשנת כספים 2021 בלבד.
  • הוועדה המקצועית תדון אך ורק בבקשות שהוגשו  כשהן מלאות בכל סעיפיהן ,בהתאם לנדרש וצורפו  אליהם כל הנספחים והמסמכים הדרושים.

 

 1. ההתקשרות עם העירייה ותנאיה
  • גזבר העירייה או מי שהוסמך על-ידו, ממונה על הטיפול בעמותות ושחרור כספי התמיכות.
  • באי כוחה המוסמכים של העמותה מקבלת התמיכה יידרשו לחתום על התחייבות למילוי הוראות העירייה ביחס לתמיכה שתינתן.

 

 1. העברת התמיכה
  • כספי תמיכות העירייה לעמותות יועברו ישירות לחשבונות הבנק שלהן, כפי שפורטו בטופס הבקשה.
  • התמיכה שתאושר תשולם בתשלומים, במועדים שנקבעו, בהתחשב בהנחיות גזבר העירייה, באפשרויות המימון שלה ובכפוף לדו"ח הביצוע שיתקבל.
  • העמותה המבקשת מצהירה בזה במפורש שאין לה ולא תהיינה לה תביעות כלשהן בקשר לסכום שיאושר וכי ידוע לעמותה כי העברת התמיכה נתונה לשיקול העירייה בלבד.

 

 1. ביקורת ופיקוח
  • העירייה רשאית לערוך ביקורת על פעולות מקבלי התמיכות באמצעות גב' שירן בוקרה ג'רבי מפקחת התמיכות או ע"י כל גורם אחר שייקבע ע"י רה"ע, לרבות מבקר העירייה.
  • היקף הביקורת, תדירותה, אופייה  וביצועה ייקבעו ע"י העירייה.

                                                                                              ב ב ר כ ה,

                                                                                             ציון הדר

                                                                                             גזבר העירייה

               

 

 1. בקשת מקדמה לתמיכה, לרבות:
 • מען המשרד הראשי של העמותה והמקומות בהם היא מקיימת את פעולותיה .
   
 • שמות וכתובות חברי ההנהלה של העמותה.
   
 • שם וכתובת גזבר העמותה וכן רואה החשבון של העמותה (במידה ויש רו"ח).
   
 • אישור עו"ד/ רו"ח בדבר מורשי החתימה  של העמותה (שמם וכתובתם).
   
 • פרטי חשבון בנק העמותה , אליו תועבר התמיכה .
   
 • אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין של העמותה.
   
 • דו"ח תמציתי על פעילות התאגיד ועל תרומתו לעיר לוד ותושביה, לרבות מספר המשתתפים בה והסכום המבוקש .

 

 1. כתב התחייבות לעניין ביקורת על השימוש בכספים וכד', חתום ע"י מורשי חתימה .
 2. מסמכי היסוד המעודכנים של העמותה (תזכיר, תקנון וכיוצא בזה).
 3. אישור  תקף ממע"מ על מעמד העמותה כמלכ"ר.
 4. אישור מוסד ציבורי תקף (ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור), ממס-הכנסה .
 5. תקציב מאושר (או לפחות הצעת התקציב), לשנת הפעילות המבוקשת (2021), לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה. מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.
   

יש לציין את התמיכה המבוקשת מהעירייה בשורה נפרדת. אם העמותה מבקשת גם תמיכה עקיפה עליה לציין זאת בשורה נפרדת בהצעת התקציב ובדו"ח החצי שנתי.

 1. דו"ח כספי מבוקר  חתום ע"י  רואה חשבון (מאזן+ דו"ח הכנסות והוצאות) לשנת 2019 ומאזן בוחן למחצית 2020.
   

  רואה החשבון יאשר בחתימתו ובחותמתו :

  ·   את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך בעמותה.

  ·   את העובדה כי שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של העמותה מתוך מחזור הכנסותיה, אינו עולה על  22%  (בעמותה שמחזורה השנתי עד 10 מלש"ח).

  ·  הצהרת רו"ח כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של העמותה אשר לא צוינו בבקשה.

   

התפקיד שם פרטי שם משפחה מס' זהות רחוב מס' בית מס' טלפון מורשה חתימה
יושב ראש
מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה
מזכיר
מורשה חתימה: (חובה) שדה חובה
גזבר
מורשה חתימה: (חובה) שדה חובה
מנהל חשבונות
מורשה חתימה: (חובה) שדה חובה
רואה חשבון
מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה
מבקר פנימי
מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה
בעל תפקיד נוסף:
מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה

 

 

שמות חברי הוועד המנהל(ההנהלה): (חובה) שדה חובה
שם החברמס' זהותמס' טלפוןעובד בעמותה עובד עיריית לוד (אם כן מה תפקידו)עובד משרד ממשלתי

 

פרטי בנק (חובה) שדה חובה
שם הבנקהסניףמס' סניףמס' חשבוןמורשי חתימה

מקורות תמיכה : 

 

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

 

פירוט תרומות ותמיכות ממשרדי ממשלה ומוסדות ציבור בנפרד הצפויות לשנה הנ"ל (חובה) שדה חובה
שם המשרדנושא התמיכהסכום מאושרסכום בטיפול

 

מגורים  גיל הפעילים
תושבי לוד
אינם תושבי לוד

 

 לתשומת לב!,

 • חובה לצרף המסמכים במלואם
 • יש לשלוח הודעות עדכון לשינויים שחלו דלעיל
 • כל בקשה המיועדת למימון רכישת מקרקעין ו/או מבנה או להרחבתו- הינה חריגה ותידון (אם בכלל) בהליך מיוחד

 

לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים, הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.

       9. חתימה והצהרת מורשי החתימה:

              אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון ומדויק לפי מיטב ידיעתינו ואמונתנו.

   

Browser not supported

Browser not supported

 

Browser not supported
   

 

 

   10.חתימה והצהרת רואה חשבון:

חובה להחתים רו"ח על סעיף זה, בחתימה ובחותמת

 

 

עפ"י סעיף 10.6 לנוהל התמיכות, הנני מאשר את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך בעמותה וכי שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של העמותהמתוך מחזור הכנסותיה, אינו עולה על 22%(בעמותה שמחזורה השנתי עד 10 מלש"ח) וכן כי לא ידוע לי על בקשות תמיכה נוספות של העמותה אשר לא צוינו בבקשה זו.

 

 

ותיאור באיזו דרך ומידה משתתפים הנהנים הישירים, במימון ההוצאות: מילוי דו"ח זה הוא חובה

 

Browser not supported

חתימה

Browser not supported

חתימה

Browser not supported

חתימה:

 

לעניין ביקורת על השימוש בכספים וכדו'

 

לפי דרישת עיריית לוד, הרינו מתחייבים בזה: 

 

1.       אנו מסכימים כי מוסדנו יהיה נתון לביקורת מבקר עיריית לוד וכי נתיר לו ולאלה הפועלים מטעמו ומטעם גזבר העירייה (להלן- נציגי העירייה), לבדוק את פעולות מוסדנו, לרבות סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במוסדנו, כדי לבדוק אם אלה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות. 
 

2.       נאפשר לנציגי העירייה המוסמכים לבקר את הנהלת החשבונות של מוסדנו. 
 

3.       נמסור לנציגי העירייה, עפ"י דרישה, כל מסמך של מוסדנו או שנתקבל במוסדנו והדרוש לו לדעתו לצורך בקורת וניתן כל מידע והסבר הנדרש ע"י הנ"ל במסגרת ביקורת. 
 

4.       נורה לכל רואה-חשבון ומנהל חשבונות העובד במוסדנו או עבורנו לשתף פעולה עם הנציגים המוסמכים של העירייה ולהמציא להם כל מסמך ומידע שברשותנו והנוגע למוסדנו. 
 

5.       לא נבטל את התחייבותנו זו ובמידה ומישהו ממנהלי או עובדי מוסדנו לא יקיים את ההתחייבות המפורטת לעיל על כל סעיפיה או פרטיה, הננו מסכימים כי עיריית לוד תפנה לבית-המשפט המוסמך ותקבל ממנו צו המחייב את מוסדנו, מנהליו ועובדיו לפעול לפי התחייבות זו, מבלי שתהא למוסדנו ולאלה הפועלים מטעמו זכות להתנגד לבקשה כזו. 
 

6.       אנו מתחייבים להשתמש בכספי ההקצבה אך ורק למטרה שלה היא יועדה ובמקרה של אי ניצול ההקצבה או חלק ממנה, מחזיר לעירייה הסכום בתנאי הצמדה וריבית מקובלים. 
 

7.       נפעל בחסכון וייעול עפ"י תקנים והוראות המקובלים לגבי גופים מסוגנו ונבצע המדיניות הכלכלית של הממשלה לפי הכללים שייקבעו מזמן לזמן לסקטור הציבורי. 
 

8.       עם השלמת הפעולה, שלמענה ניתנה ההקצבה, המציא תוך זמן קצר דו"ח על ניצול הכספים ותוך זמן סביר (כ-4 חודשים) לאחר תום שנת המאזן, נמציא דו"ח כללי או מאזן של התאגיד שיכלול גם פירוט ההכנסות מכל מקור שהוא, הוצאות לשכר, משכורת וכל הנלווה להם, הוצאות לפעולות, השקעות, התחייבויות מותנות וכן יתרות בקופות ובבנקים. הדו"ח או המאזן יהיו מאושרים ע"י רו"ח. 
 

9.       ידוע לנו שלעירייה הזכות לבטל או להפסיק את מתן ההקצבה אם מצבה הכספי מחייב זאת, או אם המדיניות הכלכלית של הממשלה מחייבת צמצומים, או אם נפר את התחייבויותינו הנ"ל, או אם יתברר שקצב פעולותינו או הכנסותינו ממקורות אחרים אינם מצדיקים שחרור ההקצבה כפי שנקבע. 
 

10.   אנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי בהרכב הנהלתנו ובעלי הסמכויות מורשים לחתום מטעם מוסדנו וכן אם חלו שינויים במהות פעולותינו.

 

11.   אנו מתחייבים לרשום בספרי החשבונות שלנו כל הקצבה שלכם בהכנסה, גם אם קוזז הסכום, או חלק ממנו, לכיסוי תשלום כל שהוא. סכום הקיזוז יירשם בספרנו כהוצאה.

 

אנו מצרפים אישור עורך דין/רואה חשבון של מוסדנו המאשר כי לאלה שחתמו על מסמך זה זכות לחתום בשם המוסד ולהתחייב כאמור בשמו וכי חתימתנו מטילה על המוסד, מנהליו ועובדיו את החובה למלא אחר האמור לעיל.

 

  

אם תאשר לנו העירייה תמיכה- נבקש להעבירה לזכותנו לסניף הבנק שבו מתנהל חשבוננו: 

 

 

 

 

 

 

Browser not supported

חתימה

Browser not supported

Browser not supported

 לתשומת לב,

-          אין לשנות את חשבון הבנק הנ"ל; מספרו ושמות הערבים לחשבון, ללא קבלת אישור העירייה מראש ובכתב.

-          תנאי הכרחי למתן האישור הוא מניעת היווצרות יתרת חובה בחשבון.